Munkásmozgalmi Pantheon

Budapest, VIII. kerület, Fiumei út. 25.
Archív képek
További képek a Fotólistában

Alternatív, helyi címek:Munkásmozgalmi Mártíremlékmű, központi szoborcsoport
Angol cím:The Labor Movement Pantheon in Budapest's Kerepesi Cemetery.

Budapest
VIII. kerület, Fiumei út. 25.
A szoborcsoport Munkásmozgalmi Pantheon központi helyén látható.

Felállítás1959. március 21.


ATTILA SISKOVITS
2012.03.29. 12:30
... 'Már Rákosi Mátyás is dédelgetett megalomán terveket egy reprezentatív munkásmozgalmi temetkezőhely kialakításáról, de ő feltehetően nem a Kerepesi úti temetőben építtette volna fel azt.
1955-ben, majd 1956-ban, a temető megkülönböztetett státusba való helyezése után újra felmerült a terv, 1957-ben pedig meg is született a határozat a centrális jelentőségűnek szánt munkásmozgalmi mauzóleum létesítéséről. Még ebben az évben befejeződött a kijelölt rész – a 12., a 13. és a 14. parcella – teljes kiürítése, melynek nyomán ez a frekventált helyen lévő, hatalmas terület teljes egészében rendelkezésre állt az új kultuszhely megteremtése számára.'
A munkásmozgalmi pantheon fogalomkörébe: a mauzóleum (mint központi építmény) és a mauzóleum előtt mértani rendben sorakozó pilonok meg díszsorok, valamint a mellettük lévő két oldalparcella együttese tartozik (ezeken kívül más munkásmozgalmi síremlék-együttesek is vannak a temetőben, de azok nem a pantheon részei). 'Kialakításának végleges koncepciója hónapokon át tartó vita és számos kompromisszum után konstruálódott meg. Mivel a munkásmozgalom minden korszakát reprezentálni kellett, rengeteg újratemetés is történt, általában más, kevésbé rangos fővárosi temetőkből. Volt, akinek külföldről hozták haza a hamvait (például Párizsból Frankel Leóét és Komját Aladárét), de olyan is, akit csak a Kerepesi úti temetőn belül kellett áttemetni (így került 1978-ban a temető egy eldugott helyéről az akkor vitathatatlanul legelőkelőbb részre Stromfeld Aurél sírja).
A kilencvenes években kerültek nyilvánosságra azok a jegyzőkönyvek, amelyek a Politikai Bizottság ülésein készültek, és amelyekből megismerhetők azok a körülmények, ahogyan az „örök időkre” épülő pantheonba temetendők névsorát összeállították. A Kiss Károly – volt miniszterelnök-helyettes – által vezetett Mártír Síremlékmű Bizottság 1957 áprilisában kezdte meg működését, elsődlegesen azzal a céllal, hogy gondoskodjon a két világháború között és az ellenállási mozgalomban mártírhalált halt kommunisták, valamint a forradalom napjaiban a rendszer védelmében elesettek sírjának rendbehozásáról, illetve új síremlékek állításáról. A Párt vezetői, kimondatlanul, de egyben saját majdani temetésük körülményeiről is határoztak akkor, amikor a pantheon koncepcióját kialakították. Vita nélkül csak az illegalitás időszakának „főmártírjai”, valamint a mozgalom számára kisajátított művészek és tudósok kerültek be a névsorba.
A munkásmozgalmi pantheonon belül szigorú – részben ideológiai, részben pragmatikus megfontolásokon alapuló – hierarchia uralkodott.
A hivatalos álláspont szerint, bár a pantheonba való bekerülés már eleve nagy dicsőség volt, meg kellett különböztetni a mozgalom „legkiemelkedőbb” és „kiemelkedő” személyeit.
A mauzóleumban, ahová a hamvasztottak kerültek, a felső szinten helyezték el az előbbiek, az alsó szinten az utóbbiak urnáját, és még az egyes szinteken belül is minuciózusan szabályozták, hogy kik kerüljenek a kiemelt, és kik a másodrangúnak ítélt helyekre".

A központi épület (az 1959-re felépült Munkásmozgalmi Mauzóleum) Körner József Ybl- és Kossuth-díjas építész tervei alapján készült.
A mauzóleum előtt álló hármas mártírszoborcsoport, a pilonok elülső oldalát borító (a magyar forradalmi munkásmozgalom főbb eseményeit meg örökítő) domborművek, és a mauzóleum alsó termeit díszítő bronz reliefek: Olcsai-Kiss Zoltán szobrászművész alkotásai.
A Munkásmozgalmi Mauzóleum homlokzatán jelmondat hirdeti, hogy a Munkásmozgalmi Panteonban nyugvók „A kommunizmusért, a népért éltek”.
A Mauzóleum előtt álló (a szocreál stílus- és formavilágát idéző) három alakos szoborcsoport, a magyar munkásmozgalom azon hőseinek állít emléket, akik életüket áldozták a pártért, egy általuk igazságosabbnak vélt társadalom megvalósításáért.
A központi szoborcsoport mögötti épület falán, a következő felírat olvasható: "A KOMMUNIZMUSÉRT, A NÉPÉRT ÉLTEK."

'A tömegében és a térszervezés szempontjából is hatásos központi épület 365 urna számára épült, de a rendszerváltásig összesen 75 került ide (az utolsó 1988-ban), és számuk az áttemetések miatt azóta még le is csökkent: 1998-ban már csak 72 volt.
A fennmaradó helyek betöltetlenül maradtak, és a mauzóleum raktárában ma is ott állnak a Zsolnay-gyár által készített üres urnák. Az épületet eredetileg két temetkezési módra akarták kialakítani (a felső szinten urnás, az alsón koporsós temetkezés számára), és a kivitelezés során döntöttek úgy, hogy ide csak hamvasztottak kerülnek, és így a mauzóleum vertikális felosztása rangjelző funkciót kaphat. Kívül,
az épület bal oldali kapuján a felső, a jobb oldalin az alsó urnaterem halottainak a neve olvasható'.

...'A mauzóleumtól távolodóan párhuzamosan, egyenlő távolságra található a 3–3 hasáb formátumú építmény, úgynevezett pilon. A pilonok egyik oldalán a kevésbé kiemelkedő mozgalmárok emléktábláit láthatjuk, míg a másik oldalán az 50-es évek sematikus stílusában, kőből készült domborműveket, munkásmozgalmi témájú ábrázolásokkal.
A csak emléktáblákból, és nem valódi sírokból álló pilonok közül a mauzóleumhoz közelebbiek számítottak előkelőbbnek. A 168 táblára azok neve került fel, akik sírja vagy urnája nem a pantheon területén volt: az ismeretlen helyen nyugvóké, a más temetőben maradottaké és olyan személyeké is, akik a Kerepesi úti temető más részein nyugszanak.

Szekunder temetéssel került ide – részben az exhumálást követő hamvasztás után – több mint harminc személy, köztük Balázs Béla, Dési Huber István, Rudas László, Ságvári Endre, Szabó Ervin, valamint Derkovits Gyula, akinek eredeti síremlékét, Medgyessy Ferenc művét, a Rákoskeresztúri temetőből a Magyar Nemzeti Galériába vitték. Később már főként politikusok, például – a Rákosi-korszak csúcsvezetői, a hírhedt „négyek” közül egyedüliként – Révai József, majd Szakasits Árpád, Rónai Sándor, Münnich Ferenc, Dobi István, Ilku Pál, Sík Endre vagy Czottner Sándor hamvait helyezték itt el.
A munkásmozgalmi sírsétány – másik nevén díszsor – mindkét oldalát 1959-ben nyitották meg. A bal oldali sorra elsőként József Attilát hozták át a 35. parcellából, ahol a sírja 1942 óta állt (és ahová 1994-ben visszatemették). 1963 óta mellette nyugodott Szántó Judit, akit azonban később nem exhumáltak, így ma csak az ő neve olvasható azon a sírkövön, amely eredetileg József Attila harmadik sírhelyét jelölte.
A munkásmozgalom néhány 1945 előtt meghalt mártírján kívül ide került
a Kossuth-mauzóleum mellől Rajk László, valamint három társa is, míg a per más rehabilitáltjai (Horvát Ottó, Korondi Béla, Merényi Gusztáv, Németh Dezső, Szebenyi Endre) nem bizonyultak erre méltónak, így az ő sírjuk a Farkasréti temető 30/2. parcellájában maradt. A jobb oldali sorra temették át az 1956-os események néhány rangosabb kommunista áldozatát, köztük Mező Imrét.
Az emléktáblák a pantheon felavatása óta nem sokat változtak: a nevek az egyes pilonokon belül az elhalálozás kronológiája szerint sorakoznak, de maguk a pilonok rangban különbözőek. Az első háromra a 19. századi munkásmozgalom, az oroszországi intervenciós háború, a spanyol polgárháború, és főként az 1919-es tanácsköztársaság, valamint a két világháború közti illegális mozgalmak vezetőinek és résztvevőinek neve került. A harmadik pilonon olvasható Kun Béla neve is, aki ismeretlen helyen nyugszik, tehát a pantheonon belül ez lett az első számú kultuszhelye, de nem az egyetlen: 1974-ben a sírsétányon temették el a feleségét, aki egyértelműen csak Kun Béla rangja, a mozgalomban betöltött szerepe miatt kerülhetett oda. A tanácsköztársaság más vezetőit is feleségük képviseli a Kerepesi úti temetőben, de ők – például Landler Jenőné vagy Szamuely Tiborné – már nem kerülhettek a szűkebb pantheonba, csak a 30/2. számú munkásmozgalmi parcellába.
A negyedik pilonon a háború idején meghaltak, elsősorban az ellenállási mozgalom mártírjai szerepelnek, az ötödiken és a hatodikon pedig vegyesen a tanácsköztársaság további vezetői, koncepciós perek áldozatai, valamint művészek és tudósok. A kronológia egyedül a hatodik pilonon borul fel, mert ide utólag is véstek be neveket.'

... 'A Kerepesi úti temető munkásmozgalmi síremlék-együttesének kialakítása – összességében közel ötszáz sírról van szó – egy rendkívül érdekes pantheon-kreálási kísérlet volt: a végső cél valóban az lehetett, hogy itt helyezzék el a „mozgalom összes istenét”. Az MSZMP KB Kegyeleti Bizottsága döntötte el, hogy kik kerülhettek ide, és ki melyik részre. A temető többi részét mindvégig a főváros kezelte, de a munkásmozgalmi sírok felett az MSZMP rendelkezett. Egy 1976-os párthatározat szerint a továbbiakban csak ide lehetett volna temetni a mozgalom kiemelkedőnek ítélt személyiségeit, függetlenül a családok akaratától. Az évek során kialakult az itteni temetések koreográfiája: politikusokén például a díszőrség munkásőrökből állt, és katonák csak a zenekarban szerepelhettek (a katonai díszőrség csak a hivatásos katonatisztek – például honvédelmi miniszterek – temetésén jelent meg).
1990 után elsőként Rajk László, majd József Attila, Gábor Andor, Szakasits Árpád, Rónai Sándor és Rónai Ferenc hamvait emelték ki kellemetlenné vált kontextusából, és temették át más parcellába (Szakasitsot pedig más temetőbe). A pantheonban maradt sírok fenntartásának támogatása – néhány jelentős személy sírján kívül – megszűnt, és a gondozás a családok feladata lett. A rendszerváltás utáni években előfordultak elszigetelt törekvések a munkásmozgalmi pantheon felszámolására, de ez komoly formában nem került szóba. Az a rendelet, mely szerint ezek a nyughelyek örök időkre szólnak, az 1990-es évek közepén még érvényben volt, és a munkásmozgalmi pantheon státusa hivatalosan máig megkülönböztetett".

...'(A 12. számú oldalparcellában temették el 1989-ben, nem sokkal Nagy Imre és társai újratemetése után, több százezer ember jelenlétében Kádár Jánost is. Egykor ő döntött úgy, hogy a munkásmozgalom pantheonján belül az egyes sírok és feliratok egyszerűek és egyformák legyenek – önkéntelenül is gróf Széchenyi Istvánnak az Üdvlelde kapcsán megfogalmazott elveit elevenítve fel – és a ritmikusan ismétlődő síremlékek homogén együttesében a reprezentációt csupán a közös, egyedüliként kiemelt vonás jelentse (az ötágú csillag). Ő maga azonban, paradox módon, elkülönített sírhelyet kapott – amelyet Grósz Károly jelölt ki –, valamint egy méretében és anyagában a többitől elütő, kiemelt síremléket. Az, hogy nem a legprivilegizáltabb helyre temették, hanem – a mauzóleumhoz képest – a perifériára, furcsa dolgot eredményezett: az egykori oldalparcellát tette a munkásmozgalmi pantheon legfontosabb pontjává, amelyhez képest a centrális rész másodlagossá vált. Ma Kádár János nyughelye a Kerepesi úti temető két leglátogatottabb sírjának egyike – a másik Antall Józsefé)'.
Források:
http://www.nemzetisirkert.hu/content/munk%C3%A1smozgalmi-pantheon
http://tafofil.blogspot.hu/2011/06/munkasmozgalmi-pantheon.html
http://osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=416%3Aa-kerepesi-temet-21-es-parcellaja&catid=76%3Aurban-tamas-fenykepei&Itemid=328&lang=en
További linkek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olcsai-Kiss_Zolt%C3%A1n

http://www.rtlklub.hu/musorok/21szazad/videok/151259Kapcsolódó
Aratósztrájk
Kapcsolódó
Természetjárás
Kapcsolódó
Tüntetés
Kapcsolódó
Partizánok
Kapcsolódó
Újjáépítés
Kapcsolódó
Munkásőrség

Cím alapján hasonló

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Háttérben a mauzóleum, előtte a központi szoborcsoport.
A kegyeleti tér két oldalán a pilonok, munkásmozgalmi jeleneteket ábrázoló domborművekkel.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107526
Feltöltve
2012.03.25. 22:05
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.25. 22:05
Háttérben a mauzóleum, előtte a központi szoborcsoport. A kegyeleti tér két oldalán a pil...Teljes szövegHáttérben a mauzóleum, előtte a központi szoborcsoport.
A kegyeleti tér két oldalán a pilonok, munkásmozgalmi jeleneteket ábrázoló domborművekkel.Kevesebb szöveg

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144939
Feltöltve
2013.08.11. 22:40
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D80
ƒ100/10 • 1/400 • ISO320

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.11. 22:40

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107821
Feltöltve
2012.03.29. 00:44
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ140/10 • 1/200 • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.29. 00:44
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144952
Feltöltve
2013.08.11. 23:21
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D3
ƒ71/10 • 1/200 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.11. 23:21
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107527
Feltöltve
2012.03.25. 22:06
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/160 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.25. 22:06
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107545
Feltöltve
2012.03.26. 06:56
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/60 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.26. 06:56
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107540
Feltöltve
2012.03.26. 06:20
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/80 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.26. 06:20
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

A központi szoborcsoport.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144940
Feltöltve
2013.08.11. 22:41
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D3
ƒ80/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.11. 22:41
A központi szoborcsoport.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
238615
Feltöltve
2016.04.26. 12:27
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ560/100 • 1/850 • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 16.04.26. 12:27

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
238617
Feltöltve
2016.04.26. 12:28
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ500/100 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 16.04.26. 12:28

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471036
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ50/10 • 1/640 • 10.4mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:28
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471037
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/400 • 38.8mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:28
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471038
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/400 • 38.8mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:28
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471039
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/320 • 34.5mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:28
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471040
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ50/10 • 1/320 • 13.6mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:28
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471041
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:30
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/320 • 35.5mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:30
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471042
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:30
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 34.5mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:30
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471043
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:30
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/320 • 27mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:30
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471044
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:30
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/320 • 20mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:30
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
471045
Fotózva
2021. június
Feltöltve
2021.12.09. 16:30
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ50/10 • 1/250 • 11mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 21.12.09. 16:30
2021. június

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Jobb-3)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107541
Feltöltve
2012.03.26. 06:33
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/320 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.26. 06:33
Nagyméretű dombormű (Jobb-3)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Bal-3)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144933
Feltöltve
2013.08.11. 22:38
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D80
ƒ110/10 • 1/500 • ISO320

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.11. 22:38
Nagyméretű dombormű (Bal-3)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Bal-2)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
107546
Feltöltve
2012.03.26. 06:58
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ220/10 • 1/800 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.03.26. 06:58
Nagyméretű dombormű (Bal-2)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Jobb-2)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144947
Feltöltve
2013.08.11. 23:16
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D80
ƒ110/10 • 1/500 • ISO320

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.11. 23:16
Nagyméretű dombormű (Jobb-2)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Jobb-1)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
144964
Feltöltve
2013.08.12. 00:52
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D80
ƒ110/10 • 1/500 • ISO320

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.12. 00:52
Nagyméretű dombormű (Jobb-1)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Nagyméretű dombormű (Bal-1)
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
145194
Feltöltve
2013.08.16. 10:15
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D80
ƒ110/10 • 1/500 • ISO320

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.08.16. 10:15
Nagyméretű dombormű (Bal-1)

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
453036
Fotózva
2014. november
Feltöltve
2021.08.04. 08:33
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX130 IS
ƒ40/10 • 1/40 • 8.2mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

HLT 21.08.04. 08:33
2014. november

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
238616
Feltöltve
2016.04.26. 12:28
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ500/100 • 1/240 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 16.04.26. 12:28

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
350508
Feltöltve
2019.04.11. 18:09
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
LG Electronics / LG-H850
ƒ180/100 • 1/708 • ISO50

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.04.11. 18:09

Archív fotók

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Képeslap 1968.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
112252
Évszám
1968
Feltöltve
2012.06.11. 19:16
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 12.06.11. 19:16
1968, Archív felvétel
Képeslap 1968.

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
185715
Forrás
Budapest Folyóirat, 1966. november
Évszám
1966
Feltöltve
2014.11.03. 15:57
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 14.11.03. 15:57
1966, Archív felvétel

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193165
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404717
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:25
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:25
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193165

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193167
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404719
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:28
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:28
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193167

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193168
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404720
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:28
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:28
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193168

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

gipszminta
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
278346
Forrás
Fortepan 117431. sz.kép
Feltöltve
2017.05.18. 21:25
Képinfó
Alkotó a képen
(Olcsai Kiss Zoltán)
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Neményi Margó 17.05.18. 21:25
Archív felvétel
gipszminta

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

gipszminta
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
278347
Forrás
Fortepan 117433 sz. kép
Feltöltve
2017.05.18. 21:26
Képinfó
Alkotó a képen
(Olcsai Kiss Zoltán)
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Neményi Margó 17.05.18. 21:26
Archív felvétel
gipszminta

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
232851
Forrás
Petőfi Népe, 1958. november 20. (3. évfolyam, 2743. szám)
Évszám
1958
Feltöltve
2016.02.26. 12:55
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 16.02.26. 12:55
1958, Archív felvétel

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193163
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404715
Forrás
fortepan,hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:23
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:23
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193163

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193166
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404718
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:26
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:26
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193166

"Munkásmozgalmi Pantheon" c. alkotás fotói

Orig: Kriss Géza
Kép - 193164
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
404716
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2020.05.28. 14:25
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 20.05.28. 14:25
Archív felvétel
Orig: Kriss Géza
Kép - 193164
Összesen 40 fotó

Műlap története

21.12.09. 16:44
A "Munkásmozgalmi Pantheon" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.12.09. 16:30
5 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
21.12.09. 16:28
5 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
21.12.09. 16:13
A "Munkásmozgalmi Pantheon" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.08.04. 08:33
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:28
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:28
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:26
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:25
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:25
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
20.05.28. 14:23
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
19.04.11. 18:09
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
19.04.06. 13:43
Megérintettem a "Munkásmozgalmi Pantheon" alkotást
17.05.18. 21:26
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
17.05.18. 21:25
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
16.04.26. 12:28
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
16.04.26. 12:28
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
16.04.26. 12:27
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
16.02.26. 12:55
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
14.11.03. 15:57
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
14.10.03. 20:39
A "Munkásmozgalmi Pantheon" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
12.06.11. 19:16
1 új fotót töltöttem a "Munkásmozgalmi Pantheon" műlaphoz
12.03.29. 12:30
ATTILA SISKOVITS publikálta "Munkásmozgalmi Pantheon" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.